Διεθνής Συγκριτική Ανάλυση

Ο βασικός στόχος του εν λόγω παραδοτέου είναι:

  • Η εύρεση ενός κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων μεθοδολογιών που είναι διαθέσιμες στο επίπεδο της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κοινωνικής καινοτομίας με σκοπό την επιλογή και των πλέον αποτελεσματικών για την υποστήριξη των Κέντρων Καινοτομίας του δικτύου SEED. Το συνολικό πλαίσιο θα συνοδεύεται από εργαλεία και μεθόδους που θα στηρίζουν τις δραστηριότητες του δικτύου SEED με τελικούς χρήστες (διαχειριστικές αρχές και μεμονωμένους κοινωνικούς φορείς καινοτομίας) και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των τριών πιλότων SEED στο πλαίσιο του T. 2.3 και θα είναι διαθέσιμες στο αποθετήριο μάθησης (T2.5). Θα υποστηρίξουν επίσης τις
    δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του T3.2 για την οικοδόμηση κέντρων ικανοτήτων κοινωνικής καινοτομίας στις δημόσιες διοικήσεις και στις αρχές του ΕΚΤ.
  • Η διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών ενδιάμεσης στήριξης για την κοινωνική καινοτομία σε διάφορες κλίμακες εφαρμογής: Εθνική, περιφερειακή, δημοτική, κοινοτική, κλπ. για την ενημέρωση του συνσχεδιασμού των Κέντρων Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας του δικτύου SEED για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα άλλα κέντρα, τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται με τους φορείς του πεδίου και τον τρόπο με τον οποίο συντηρούνται. Η ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης ακολούθησε μια δομημένη, ποιοτική διαδικασία:
  1. Προσδιορισμός βασικών θεμάτων που πρέπει να διερευνηθούν όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις και τους στόχους του δικτύου
  2. Μια αρχική μετα-ανάλυση 59 περιπτώσεων κέντρων κοινωνικής καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως
  3. Υιοθέτηση σειράς κριτηρίων για την επιλογή των σχετικών υποθέσεων για βαθύτερη ανάλυση
  4. Ολοκληρωμένη ανάλυση και συζήτηση σειράς μελετών περιπτώσεων
  5. Τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων για να συναχθούν συμπεράσματα και ευρήματα βάσει αποδεικτικών στοιχείων