Εθνικά Εργαστήρια

Τo πρώτο διήμερο ελληνικό (εθνικό) εργαστήριο κοινωνικής καινοτομίας διεξήχθη στο πλαίσιο του WP2 και του σχεδιασμού του οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου των Κέντρων Ικανοτήτων Kοινωνικής Καινοτομίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, αφού προηγήθηκε ανάλυση των εμποδίων, ευκαιριών και συμπερασμάτων που προέκυψαν από το WP1.

Στην Ελλάδα το εν λόγω θεματικό εργαστήριο έλαβε χώρα στις 31/3/22 και 1/4/22 με τη συμμετοχή 55 συμμετεχόντων-εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων, του δημόσιου τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των τοπικών αρχών, εταιρειών και ιδρυμάτων. Αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία, μεθοδολογίες διαχείρισης της καινοτομίας καθώς και συνεργατικές πλατφόρμες, από το διήμερο εργαστήριο παρήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα που θα υποστηρίξουν το επόμενο πρόγραμμα ESF+, βάσει των ήδη καθορισμένων εθνικών προτεραιοτήτων.