Χαρτογράφηση

Το εργασιακό πακέτο 1 στοχεύει στη χαρτογράφηση και τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων για την κοινωνική καινοτομία σε κάθε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην εξέταση και εις βάθος ανάλυση των εθνικών οικοσυστημάτων καθώς και στην αναγνώριση εμποδίων και ευκαιριών, καλών πρακτικών και μελέτης περιπτώσεων. Η χαρτογράφηση και στις 4 χώρες του δικτύου SEED διεξήχθη το φθινόπωρο του 2021, ακολουθώντας κοινή μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ως βάση για την ανίχνευση των δράσεων, τον ορισμό του ΕΚΤ+ για την SI.

Στο πλαίσιο των εργασιακών ενοτήτων 1.1. (Bottom-up SI data collection) καθώς και 1.2. (Analysis of the institutional contexts)
η προσέγγιση του πεδίου έγινε τόσο από κάτω προς τα επάνω (bottom-up) όσο και από πάνω προς τα κάτω (top-down), μέσω ερωτηματολογίων. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, αναγνωρίστηκαν 32 δράσεις, εστιάζοντας σε όσες ξεκίνησαν από το 2018.
Αν και η χαρτογράφιση σε πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, πρόκειται για μία συνεχή δραστηριότητα που ακολουθεί τις εξελίξεις του οικοσυστήματος.